Giới thiệu về chúng tôi

VinaDDNS là hệ thống quản lý dns, giúp ánh xạ tên miền tới địa chỉ IP có tần xuất thay đổi cao, ví dự như các Camera ip, đầu thu (do không phải mọi đường truyền đều sử dụng địa chỉ IP tĩnh). Dịch vụ của VinaDDNS cung cấp một phương thức đặc biệt giám sát sự thay đổi địa chỉ IP tại host và liên hệ với hệ thống DNS mỗi khi địa chỉ IP của host (vốn được cung cấp bởi ISP bằng phương pháp động) thay đổi và sau đó update thông tin vào cơ sở dữ liệu DNS về sự thay đổi địa chỉ đó. Bằng cách này, cho dù máy chủ có thường xuyên bị thay đổi địa chỉ thì tên miền vẫn được hệ thống máy chủ DNS trỏ về đúng địa chỉ được cấp IP mới đó.

Image Description

TNV

VinaDDNS là hệ thống quản lý dns, giúp ánh xạ tên miền tới địa chỉ IP có tần xuất thay đổi cao, ví dự như các Camera ipđầu thu (do không phải mọi đường truyền đều sử dụng địa chỉ IP tĩnh). Dịch vụ của VinaDDNS cung cấp một phương thức đặc biệt giám sát sự thay đổi địa chỉ IP tại host và liên hệ với hệ thống DNS mỗi khi địa chỉ IP của host (vốn được cung cấp bởi ISP bằng phương pháp động) thay đổi và sau đó update thông tin vào cơ sở dữ liệu DNS về sự thay đổi địa chỉ đó. Bằng cách này, cho dù máy chủ có thường xuyên bị thay đổi địa chỉ thì tên miền vẫn được hệ thống máy chủ DNS trỏ về đúng địa chỉ được cấp IP mới đó.

Share: